Způsoby osazení

Způsoby osazení do terénu – postup

podrobné informace si vyžádejte

Septiky se osazují v úrovni přítokové kanalizace do stavební jámy na podkladní armovanou betonovou desku o únosnosti dostatečné pro daný typ septiku. Provedení podkladní desky určí projektant stavby.

Osazení k obetonování nebo k obezdění (OB) – všechny vyráběné typy.

V případě, že dno nádrže septiku je pod hladinou podzemní vody nebo je výkop pro septik proveden v nízko propustné zemině, například jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo v nedostatečně slehlé navážce, musí být septik obetonován. Způsob a provedení obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Případné umístění septiku do pojezdné komunikace musí být řešeno v realizační dokumentaci stavby.

Osazení k obsypání (OS)

používá se v případech, kdy víko septiku bude nepojízdné, septik bude vzdálen nejméně 5 m od základů budov, 2 m od pojezdu osobního auta a 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací.
Při uložení septiků s obsypáním je strop septiků dimenzován na tl. zásypu 250 až 300 mm při specifické hmotnosti zásypu ρ = 1,8 t/m3 a na zatížení od břemene 2,5 kN/m2.
K obsypání se musí použít kamenivo frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopísek.
Zcela nevhodné k obsypu jsou: písek, zemina, jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou.

 

 

Popis septik | Funkce septiku | Způsob osazení| Výpočet velikosti septiku

 

Hranaté plastové septiky Kruhové plastové septiky
 septik PSH-4  

 

velikost 1 až 4 ekvivalentní obyvatele

 

  septik PSK-2   velikost 2 až 3 ekvivalentní obyvatele
septik PSH-6

 

velikost až 6 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-4 velikost až 4 ekvivalentní obyvatele
septik PSH-8

 

velikost až 8 ekvivalentních obyvatel

 

septik PSK-8 velikost 8 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-10

 

velikost až 10 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-10 velikost 10 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-12

 

velikost až 12 ekvivalentních obyvatel 

 

septik PSK-12 velikost 12 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-16  

 

velikost až 16 ekvivalentních obyvatel

 

septik PSK-16  velikosti 16 ekvivalentních obyvatel
septik PSH-22

 

velikost až 22 ekvivalentních obyvatel